พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาประกอบด้วยตึกสองตึก จัดแสดงวัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีงานฝีมือของชาวไชยาและหนังตะลุง มีวัตถุโบราณสมัยทวารวดี ลพบุรี สุโขทัยและอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา โดยพระครูโสภณ เจตสิการาม เป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2493 พระครูอินทปัญญาจารย์ เป็นผู้เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรหลังแรก สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2495 จากนั้นกรมศิลปากรได้งบประมาณสร้างอาคารหลังที่สองในปี พ.ศ. 2499 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ปรับปรุงขยายต่อเติมอาคารใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล และจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี พ.ศ. 2525 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วย อาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เครื่องเงินและเครื่องทอง ที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่ ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต ศิลป์พื้นบ้าน และส่วนที่ 5 ได้มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเพรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ นอกจากโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่จะได้เห็นทั้งในตู้จัดแสดงและตั้งอยู่ภายในห้องต่าง ๆ ยังมีการจัดแสดงระฆังเก่าในสมัยราชวงศ์หมิงสองใบ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า โดยระฆังสองใบนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรโบราณไชยา และชุดพระเครื่องศิลปะอยุธยา เครื่องเบญจรงค์สีสวย และอีกมากมายที่มีให้เราได้ชม

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

กลองมโหระทึก เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของพ่อค้านักเดินเรือจากจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนเหนือร่วมสมัย เกี่ยวกับการเข้ามาของพวกอินเดีย ต้นกำเนิดของกลองมโหระทึก เชื่อว่าเป็นของมนุษย์ในวัฒนธรรมดองซอนในประเทศเวียดนาม เป็นผู้ผลิตขึ้นใช้เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 1 - 5 กลองมโหระทึกที่พบในภาคใต้น่าจะถูกนำเข้ามา ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 -10 หน้าที่การใช้งานของกลอง สันนิษฐานว่าใช้ตีในการประกอบพิธีกรรมขอฝน พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย ใช้ตีรักษาคนไข้หรือขับไล่ภูตผี ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่งมีหรือตำแหน่งผู้นำหมู่บ้าน ใช้ตีเป็นสัญญาณในคราวออกสงคราม หรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

วัตถุที่พบในเขตพื้นที่อำเภอไชยา วัตถุโบราณที่พบในไชยาเมืองเก่า ซึ่งอาจมีอายุย้อนไปถึง 500-1500 ปี

     

การจัดแสดงนิทรรศการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี ประกอบด้วย
     อาคารจัดแสดงหลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ
     "ส่วนที่ 1" จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา ที่สคัญได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปปางนาคปรก และหน้าบันไม้จำหลักวิหารหลังเก่าวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
    "ส่วนที่ 2" จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย
     อาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ
    "ส่วนที่ 1" เป็นการจัดตามหลักวิชาการ คือ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์
    "ส่วนที่ 2" จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดแก้ว วัดหลง และวัดแหลมโพธิ์ อำเภอไชยา
    "ส่วนที่ 3" จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูปและสิ่งของทำด้วยเงินและทองคำที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่
    "ส่วนที่ 4" จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีตศิลป์พิ้นบ้าน
    "ส่วนที่ 5" จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สุภัทรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

 

ข้อมูลการเดินทาง

โดยรถส่วนตัว เดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีบนทางหลวงหมายเลข 41 ที่มุ่งหน้าไปอำเภอชุมพร ประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณก.ม. 134 ผ่านสวนโมกข์ และเลี้ยวขวาอีกครั้งตรงสี่แยกโมถ่ายหรือตามถนนทางหลวงหมายเลข 4011 ตรงไปราวประมาณ 2 กิโลเมตร เข้ามาในวัดพระบรมมธาตุไชยา วรวิหาร    จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

โดยรถประจำทาง การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีรถประจำทางสองแถวและรถตู้ อำเภอเมือง – ไชยา และสามารถลงในตัวอำเภอเมืองไชยาได้สะดวก

การเดินทางโดยรถไฟ สามารถลงที่สถานีไชยาได้โดยสะดวก

เวลาเปิด-ปิด

เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชมสถานที่

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077-431066

Visitors: 97,484