น้ำตกดาดฟ้า

น้ำตกดาดฟ้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยทีเดียวครับ น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น น้ำตกดาดฟ้าจะประกอบด้วยชั้นต่างๆ ถึง 13 ชั้น ไหลลดหลั่นมาจากเขาหนอง แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป

ประวัติความเป็นมา

    น้ำตกดาดฟ้า อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ หรือ 425 ตารางกิโลเมตร
    
ชั้นนี้เป็นที่มาของชื่อ ดาดฟ้า
 
     ในอดีตเขาช่องช้างเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พคท.) เพราะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ในปี พ.ศ. 2508 ทางราชการเริ่มเข้าทำการปราบปราม แต่ความยากลำบากต่อการเข้าสู่พื้นที่ทำให้กองกำลังของ พคท.เติบโตขึ้นกว่าเดิมมาก ในปี พ.ศ. 2514-2516 ทางราชการจึงทำการปราบปรามอย่างหนักและต่อเนื่อง 
     แต่สภาพเหตุการณ์และสภาพพื้นที่เป็นอุปสรรคทำให้การปราบปรามไม่ได้ผลเต็มที่ ทำให้หมู่บ้านช่องช้างกลายเป็นหมู่บ้านปิดอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในปีต่อๆ มามีเหตุการณ์การต่อสู้ที่สำคัญหลายครั้ง อาทิ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ถูกลอบปลงพระชนม์ขณะประทับอยู่บนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เหตุการณ์สังหาร นายสวัสดิ์ พันเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2520 และการปล้นสะดมรถที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2522 ทำให้ราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานขวัญเสียหวาดผวาเสี่ยงต่อความตายมาตลอด
     ต่อมา พลเอกหาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ใช้แผนปฏิบัติการณ์ “ใต้ร่มเย็น” เข้าปราบปราม พคท. ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 ได้ใช้กำลังจากกองทัพแห่งชาติอันประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และ พลเรือน กระทำการกวาดล้างครั้งใหญ่ ในครั้งนั้นใช้เวลาเพียง 10 วัน ก็สามารถปราบปรามได้สำเร็จและใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการเคลียร์พื้นที่และยึดค่ายใหญ่ๆ อาทิ ค่าย นปถ.508 ค่าย 511 และค่ายบริวารต่างๆ จนกระทั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ทางราชการได้ประกาศให้ประชาชนเข้าไปประกอบอาชีพในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมต่อไปได้ตามปกติ
    ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 กองอุทยานแห่งชาติได้รับแจ้งจาก นายทวี พูนผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 (เกาะแตน) ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ว่า ที่บริเวณเขาช่องช้าง อำเภอนาสาร มีน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งสวยงามมาก กองอุทยานแห่งชาติจึงได้ทำการสำรวจเบื้องต้น 
    ประกอบด้วยสำนักงานป่าไม้เขต สุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 (สฎ)/2041 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 ส่งรายงานผลการสำรวจน้ำตกเหมืองทวด ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยขอให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
    ต่อมาสภาตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มกราคม 2530 ผ่าน นายพาสกร จรูญรัตน์ และ นายสุทธิพร โพธิ์เพ็ชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 ถึง พลเอกหาญ ลีนานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ทางราชการสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นในท้องที่บ้านปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งมี “น้ำตกหนานดาดฟ้า” ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ
    กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่ง ที่ 492/2530 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2530 ให้ นายสมควร หิรัญสาลี เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจเบื้องต้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองน้ำเฒ่า ท้องที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ปรากฏว่า ในบริเวณดังกล่าวมีสภาพพื้นที่สวยงามและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่งตลอดจนมีประวัติศาสตร์การสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตมา เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2530 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นขึ้น โดยนำชื่อของ “ยุทธการใต้ร่มเย็น” มาเป็นมงคลนามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
    ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 265,625 ไร่ โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าไชยคราม ป่าวัดประดู่ แปลงที่สอง และป่าคลองน้ำเฒ่า ในท้องที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 245 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 73 ของประเทศไทย
 

ที่ตั้ง

 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งน่าสนใจ ของที่นี่คือ น้ำตกดาดฟ้าจะประกอบด้วยชั้นต่างๆ ถึง 13 ชั้น ไหลลดหลั่นมาจากเขาหนอง แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่การเดินทางขึ้นไปชมให้ครบ 13 ชั้นค่อนข้างลำบาก เพราะทางสูงชันและไกลมาก ต้องพักแรมในป่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วไปจะสามารถเดินขึ้นไปชมชั้นต่างๆ ของน้ำตกได้เพียงห้าชั้นเท่านั้นนะครับ นั่นก็คือ

 

 

ชั้นที่ 1 ริมไผ่ ห่างจากลานจอดรถเพียง 100 ม. เป็นธารน้ำใสไหลผ่านโขดหินขนาดใหญ่ลดหลั่นลงมา มีแอ่งน้ำขนาดเล็กลงเล่นน้ำได้ มีเก้าอี้ให้นั่งพัก ปิกนิก

 ชั้นที่ 2 หนามเตย ต้องเดินจากชั้นแรกขึ้นไปราว 600 ม. สายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 10 ม. ลงมายังแอ่งน้ำด้านหน้า เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ น้ำตกชั้นนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ทางเดินค่อนข้างสะดวก มีที่นั่งพัก จากนั้นต้องข้ามน้ำ ขึ้นบันได และปีนป่ายเป็นบางช่วง

 ชั้นที่ 3 ริมไทร ห่างจากน้ำตกชั้นที่ 2 ประมาณ 300 ม. น้ำตกชั้นนี้ต้องข้ามลำธารบริเวณน้ำตกชั้นที่ 2 แล้วไต่ไปตามบันไดที่ค่อนข้างชันและลื่น จากนั้นข้ามลำธารอีกครั้ง น้ำตกชั้นที่ 3 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นธารน้ำตกไหลลดหลั่นจากโขดหินมายังแอ่งน้ำเตี้ยๆ ช่วงที่ 2 เป็นผาหินกว้าง มีต้นไทรใหญ่แผ่รากปกคลุมอยู่ริมน้ำตก มีความสวยงามน่าชม บริเวณนี้เป็นจุดดูนกที่ดีมากจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ลูกไทรสุกจะมีนกหลายชนิดมาจิกกิน ตั้งแต่ชั้นที่ 3 ขึ้นไป มีทากชุกชุม และถ้าฝนตกหนัก น้ำในลำธารอาจเชี่ยวกรากจนข้ามกลับไม่ได้ บางจากจึงขอเตือนว่า หากฝนตกให้รีบกลับลงมาจะปลอดภัยกว่าครับ

 ชั้นที่ 4 วังเย็น เดินจากชั้นริมไทรขึ้นไปอีกเพียง 50 ม. สายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 20 ม. ลงมายังแอ่งเบื้องล่าง เกิดเป็นวังน้ำเย็นเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ แต่น้ำค่อนข้างเย็นจึงเรียกว่าวังเย็น บริเวณนี้ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบ มีทิวทัศน์สวยงาม

 ชั้นที่ 5 ดาดฟ้า ต้องเดินต่อไปอีกราว 800 ม. ข้ามลำธารตรงหน้าน้ำตกชั้นที่ 4 ลัดเลาะไปตามทางด่านในป่า ตัดขึ้นสันเขาเนื่องจากเส้นทางเดินไม่ชัดเจนจึงต้องระวังหลงทาง ในเส้นทางผ่านป่าดงดิบไปจนถึงตัวน้ำตกที่ไหลตกจากผาสูงกว่า 80 ม. ต้องแหงนหน้ามองขึ้นไป จะดูเหมือนสายน้ำตกจากฟ้า จึงได้ชื่อว่าชั้นดาดฟ้าครับ

 

ข้อมูลการเดินทาง

จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4009 (สุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร) ระยะทาง 33 กิโลเมตร ถึงบ้านเฉียงพร้าตรงข้ามโรงเรียนควนสุบรรณ เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติและน้ำตกดาดฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท และมีกฎห้ามนำอาหารและขวดแก้วเข้าไป

สิ่งอำนวยความสะดวก

-ห้องสุขาชาย  มีห้องสุชาชายให้บริการ
-ห้องสุขาหญิง  มีห้องสุขาหญิงให้บริการ
-ที่พักแรม/บ้านพัก
-อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้บริการในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 หลัง
-โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 มีบ้านพักนักท่องเที่ยวให้บริการ จำนวน 17 หลัง โดยติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โทร.0 7734 4218
สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์
-อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร สามารถรองรับได้ประมาณ 80 คน โดยนำเต็นท์มากางเองหรือติดต่อเช่าเต็นท์ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
-โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 มีสถานที่กางเต็นท์ให้บริการ พร้อมมีเต็นท์ให้เช่า โดยติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โทร.0 7734 4218
- บริการอาหาร มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0 7734 4633 โทรสาร 0 7734 4633

Visitors: 97,482