วนอุทยานพญาพิภักดิ์

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานพญาพิภักดิ์ อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้ มีเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 มีอาณาทิศเหนือจดทาง ร.พ.ช. หมายเลข ชร. 3123 ทิศใต้จดป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาลและป่าห้วยไคร้ ทิศตะวันออกจดป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาลและป่าห้วยไคร้ และทิศตะวันตกจดป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาลและป่าห้วยไคร้
  

     ลักษณะภูมิประเทศ เป็นยอดเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงามในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 940-1,218 เมตร จุดสูงสุดคือยอด ดอยขุนห้วยเจดีย์ มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ 40%

     พืชพรรณและสัตว์ป่า สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและพบป่าดิบเขา อยู่บ้างบริเวณยอดดอยขุนห้วยเจดีย์ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เสี้ยวดอกขาว ก่อ หว้า เหมือด สารภี จำปีป่า จำปาป่า ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เอื้องดิน หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าหางหนู หญ้าสามคน หญ้าไม้กวาด หญ้าเลา มอส และเฟิร์นชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ หมูป่า อีเห็น ชะมด แมวป่า บ่าง เม่น พังพอน ค้างคาว กระรอก กระรอกบิน กระต่ายป่า กระแต เป็นต้น

    

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกแม่กรณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 แล้วเลี้ยวเข้าอำเภอพญาเม็งราย ตามทางหลวงหมายเลข 1152 ผ่านบ้านสบเปา-อำเภอพญาเม็งราย-บ้านต้า-อำเภอขุนตาล แล้วเลี้ยวขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 90 ไปทางรพช. ชร. 3123 ถึงบ้านพญาพิภักดิ์แยกเข้าไปดอยพญาพิภักดิ์

สิ่งที่น่าสนใจ

     แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ดอยพญาพิภักดิ์  เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม  สามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออกและในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำอิงได้ทางทิศตะวันตก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดอกเสี้ยวจะบานทั่วทั้งดอย บนดอยแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สถานที่แห่งนี้ พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เพื่อทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฎรในปี พ.ศ.2525 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรในพื้นที่ ณ สถานที่แห่งนี้

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่คิดค่าเข้าชม

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     ที่ว่าการอำเภแขุนตาล โทร 053-797666

Visitors: 151,359