พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ตรัง

Visitors: 171,201